Děti se speciálními potřebami

LK Medlánka při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných vychází z paragrafu 16 odst. 9 školského zákona a paragrafu 17 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Poskytování podpůrných opatření I. stupně se bude odehrávat s využitím plánu pedagogické podpory, který bude vytvořen vždy individuálně na míru daného dítěte v kolektivu pedagogů.

Poskytování podpůrných opatření II.-V. stupně bude navázáno na spolupráci s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Brně a na sestavení individuálního vzdělávacího plánu dítěte. Stejně tak u dětí nadaných budeme poptávat posouzení dítěte Pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupráci na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

Pedagogicko – psychologická poradna, Brno, Zachova 1
Adresa: Sládkova 1309/45, 613 00 Brno-sever
Telefon: 548 526 802

Pedagogicko – Psychologická Poradna Pro Oblast Brno Město
Adresa: Kohoutova 1512/4, 613 00 Brno-sever
Telefon: 545 223 379

Dětská psycholožka Jolana Bucková, tel.: 773624829

Kognitivně behaviorální psycholožka pro předškolní děti PhDr. Kateřinu Bartošovou Ph.D.,
tel.: 739 644 891

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude probíhat souběžně s ostatními dětmi za vydatné pomoci asistenta pedagoga. Tyto děti tak mohou být začleněny do běžného života mateřské školy. Soužití s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami by se stalo přirozenou součástí každého dne v Medlánce a přinášelo by obohacení jak pro ně samotné, tak pro kolektiv dětí i učitelky. LK Medlánka je svojí podstatou omezena přijmout dítě s vysokým tělesným postižením, tedy dítě, které by nemohlo zvládnout se pohybovat samostatně ani s pomocí asistenta a nebo se pohybovat s použitím pomůcek podpory po lese a v terénu. Dále není lesní mš vhodná pro děti s vyšším stupněm postižení autistického spektra a mentálním postižením, ale přijetí takového dítěte však není vyloučeno. V lesní mš se s měnícími se ročními obdobími, s měnícím se počasím každý den, mění i podmínky programu a vlivy, které na děti zvnějšku působí. Děti s poruchou autistického spektra naopak potřebují řád a pravidelnost a to jim lesní mš není schopna zajistit.

Kontakt pro rodiče

Mgr. Zuzana Dolinay
medlanka@frankbold.org
606 961 232

 

Ředitelka

Mgr. Šárka Nekudová
sarka.nezhybova@frankbold.org
734 440 600

 

Facebook